Algemene Voorwaarden

AJB-versie 20230629

1. Organisatie

Onder de naam Heuvelrug Muziekschool brengt de Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug het contact tot stand tussen de cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger (gezamenlijk aan te duiden als cursist) en de docent en faciliteert de lessen van de docent. De docent is zelfstandig ondernemer. De cursist heeft, nadat het contact is gelegd, een rechtstreekse relatie met de docent. Deze algemene voorwaarden gelden tussen de cursist en de docent. De lessen worden gegeven in door de Heuvelrug Muziekschool (verder aan te duiden als HMS), beschikbaar gestelde locaties; te weten Cultuurhuis ‘Pléiade’, Kerkplein 12, 3941 HV te Doorn, De Binder, Hoflaan 29, 3956 ED Leersum en de Cultuurhoek, Engweg 14, 3972 JH Driebergen-Rijsenburg

2. Cursusjaar en schoolvakanties

Het cursusjaar loopt in beginsel van 1 september tot 1 juli van het jaar daarop. Afhankelijk van de landelijk vakantiespreiding kan deze periode daarmee in overeenstemming verschuiven. De vakantiedata vallen zoveel mogelijk samen met die van het basisonderwijs in de regio. Zie voor de actuele vakantiedagen de pagina Roosters en Prijzen.

3. Inschrijving

Inschrijven voor cursussen kan gedurende het hele jaar. Na inschrijving beginnen de lessen op de 1 e  van de maand na inschrijving of op een in overleg met de docent bepaald tijdstip. Inschrijving voor de instrumentale lessen, de zanglessen, de voorbereidende muzikale vormingslessen, ensembles, cursussen en projecten, is mogelijk via het op de website aanwezige aanmeldingsformulier. Een eerste inschrijving voor de start van reguliere lessen, een cursus of project, geldt voor het gehele cursusjaar of de duur van de cursus of project. Bij inschrijving op een later moment, dan wel bij aanvang van de lessen na de start van het cursusjaar, geldt de inschrijving voor het resterende deel. De inschrijving is persoonsgebonden. Dit geldt ook voor de vier- en de tienlessenkaart. Inschrijving geldt per de 1e van de maand tenzij een cursus of project een ander aanvangstijdstip heeft. Een inschrijving wordt automatisch verlengd.

4. Plaatsing

Soms is bij inschrijving voor de instrumentale lessen en cursussen plaatsing niet direct mogelijk in verband met het samenstellen van een groep of beschikbare lestijden. De cursist wordt dan door de docent op een wachtlijst geplaatst en zo snel mogelijk ingeroosterd.

5. Verzuim

Incidentele afwezigheid door persoonlijke omstandigheden van de cursist dient tijdig aan de betrokken docent persoonlijk te worden gemeld (zie voor telefoonnummer of e-mailadres de pagina Docenten en Lessen) of te worden gemeld op de voicemail van de HMS (tel. 0343 415118). Incidentele afwezigheid geeft geen aanleiding tot lesgeldrestitutie. Voor gebruikers van de vier- en tienlessenkaart geldt dat een verzuim tenminste 24 uur van tevoren bij de docent persoonlijk of op de voicemail van de HMS moet worden gemeld. Indien dit niet gebeurt wordt de les in rekening gebracht.

Incidentele afwezigheid door persoonlijke omstandigheden van de docent dient tijdig aan de betrokken cursist persoonlijk te worden gemeld. Wanneer een docent in een cursusjaar meer dan vier maal afwezig is heeft de cursist recht op teruggave van lesgeld over de gemiste lessen vanaf de vijfde gemiste les. Van afwezigheid wordt niet gesproken wanneer de docent heeft gezorgd voor vervanging of inhaal gelegenheid.

6. Betaling verschuldigde bedragen

Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt de administratie van de HMS in opdracht van de docent een factuur. Bij het inschrijven in de loop van een cursus, wordt een evenredig deel van het lesgeld in rekening gebracht.
Betaling gebeurt bij voorkeur via automatische incasso door de HMS, of anders door overschrijving van het bedrag op de bankrekening van de HMS. Een machtiging voor automatische incasso kan bij de aanmelding worden afgegeven via het op de website aanwezige machtigingsformulier, of na ontvangst van het bij de factuur gevoegde link naar het machtigingsformulier.

Voor reguliere muziekonderwijs kan naar keuze het lesgeld in 10 termijnen worden geïncasseerd door middel van automatische incasso na afgifte van een SEPA-machtiging, of in één termijn worden geïncasseerd of betaald door middel van een bankoverschrijving.
Lesgeld voor een kennismakingspakket, een 10 lessenkaart, een cursus of een project, dient bij aanvang in één termijn te worden voldaan.

Incasso vindt plaats in de maanden september tot en met juni.

7. Opzegging

Opzegging van de lessen door de cursist is als volgt mogelijk:

Wanneer sprake is van overmacht op een in overleg met de docent te bepalen redelijke termijn.
Voor 15 juni van het eerste  cursusjaar.
In volgende cursusjaren met een opzegtermijn van 2 maanden.
Een opzegging gaat in per de 1e van de maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden via de administratie. Bij niet tijdige opzegging wordt de inschrijving geacht te zijn verlengd.

8. Prijzen/ tarieven

De prijzen/ tarieven voor de cursussen worden jaarlijks per september vastgesteld en gelden voor de duur van het cursusjaar. De prijzen/ tarieven kunnen jaarlijks worden herzien.

9. Publicatie foto’s en filmbeelden

Bij muziekuitvoeringen en andere activiteiten van de HMS kunnen foto en/of video opnamen  worden gemaakt. Deze zouden kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals de website, flyers, programmaboekjes en de Facebookpagina van de HMS. Leerlingen van de HMS kunnen op deze beelden te zien zijn zonder vermelding van namen. De HMS gaat er van uit dat hiertegen geen bezwaren zijn.

10. Nieuwsbrief

Periodiek verstuurt de HMS aan alle cursisten per e-mail een nieuwsbrief met informatie over het muziekonderwijs en over uitvoeringen. Oud-leerlingen kunnen deze nieuwsbrief blijven ontvangen of ervoor bedanken. Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.